ដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩

ឯកសារ ដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ ១៩ សម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រង និងគ្រូបង្រៀននេះបានបញ្ចូលនូវព័ត៌មានចំណេះដឹងពីជំងឺកូវីដ១៩ គោលការណ៍គន្លឹះសម្រាប់ដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការរៀន និងបង្រៀន​ បរិយាបន្ន សុខុមាលភាព និងការការពារ ការងារដែលត្រូវធ្វើ មុនពេល ក្នុងពេល និងលទ្ធភាពផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សា ព្រមទាំងសកម្មភាពត្រៀមដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី។​​

តំណភ្ជាប់សម្រាប់ឯកសារ៖ ដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩