ព្រឹត្តិការណ៍សិក្សារៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧ សម្រាប់ប្រធាន និង​អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​​ការងារវិស័យអប់រំថ្នាក់ខេត្ត

អង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល (NEP) បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សិក្សារៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨ សម្រាប់ប្រធាន និង​អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​​ការងារវិស័យអប់រំថ្នាក់ខេត្ត នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម ពីថ្ងៃទី ២៣២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ៣១នាក់ ស្ត្រីចំនួន ៩នាក់ មកពីអង្គការចំនួន ២៦ នៃខេត្ត/ក្រុងចំនួន ២០។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះមានគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រធាន និង​អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​​ការងារវិស័យអប់រំថ្នាក់ខេត្តពីគោលនយោបាយ​ ការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផល ចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផល ​និងពិក្សាលើការគាំទ្រមន្ទីរអប់រំក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសាលារៀនផ្អែកលើលទ្ធផល ។ ​សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ព្រឹត្តិការណ៍សិក្សារៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំ​២០១៨ គឺស្ថិតក្រោមការគាំទ្របច្ចេកទេសដោយ លោក កែវ សារ៉ាត់ ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកអប់រំនៅអង្គការSave the Children និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។

គម្រោងនេះ ស្ថិតក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហគមន៍អឺរ៉ុប ក្នុងក្របខណ្ឌនៃគម្រោង “កៀគរសង្គមស៊ីវិលក្នុងការដោះស្រាយ​ភាព​ខ្វះ​ចន្លោះនៃការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ” ដែលមានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងអនុវត្តគម្រោងដោយអង្គការ NEP ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការ DVV អន្តរជាតិ។