ព្រឹត្តិការណ៍សិក្សារៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ប្រធាន និងអនុប្រធានក្រុមការងារវិស័យអប់រំថ្នាក់ខេត្ត