គំរោងថវិកាខ្នាតតូច ពីសហភាពអឺរ៉ុប

គំរោងថវិកាខ្នាតតូច ពីសហភាពអឺរ៉ុប

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 04 វិច្ឆិកា, 2017
NGO Education Partnership (NEP) is a membership organization that promotes active collaboration between NGOs working in education and advocates on behalf of its member organizations in policy meetings and discussions with the Ministry of Education Youth and Sport (MoEYS) in Cambodia. NGO Education Partnership (NEP) in cooperation with DVV International ...
អានការប្រកាសទាំងស្រុង

(English) Call For Proposal

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 26 តុលា, 2018
សូម​អភ័យទោស ទំព័រនេះ​មិន​ទាន់​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ រួចរាល់នៅឡើយទេ។ សូម​អរគុណ
អានការប្រកាសទាំងស្រុង