វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើការស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

សូម​អភ័យទោស ទំព័រនេះ​មិន​ទាន់​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ រួចរាល់នៅឡើយទេ។ សូម​អរគុណ