ស្តង់ដារអប្បបរមាមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ ជាខ្នាតគំរូមួយសម្រាប់កំណត់វិសាលភាព និងវាស់វែងកម្រិតនៃថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ ក្នុងការធានាបាននូវប្រសិទ្ធិភាពនិងគុណភាពអប់រំដែលសមស្របតាមស្ថានភាពនិងបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។