(English) Run Ul

(English) Run Ul

(English) Board Member
តួនាទីបច្ចុប្បន្ន:   (English) New Generation School Operation Manager and Senior National Advisor, KAPE
   run@kapekh.org
វន សំភាស់

វន សំភាស់

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
តួនាទីបច្ចុប្បន្ន:   នាយកប្រទេស នៃ អង្គការ អេ អ៊ី អេ ប្រចាំកម្ពុជា
   samphorn.vorn@aid-et-action.org
(English) Sakan Soth

(English) Sakan Soth

(English) Board Member
តួនាទីបច្ចុប្បន្ន:   (English) Early Childhood Care and Development Specialist, Plan International, Cambodia
   Sakan.Soth@plan-intenational.org
(English) Sothirak Sok

(English) Sothirak Sok

(English) Board Member
តួនាទីបច្ចុប្បន្ន:   (English) Executive Director, Bandos Komar
   sothirak@bandoskomar.org
(English) Boramey Hun

(English) Boramey Hun

(English) Vice-Chairperson
តួនាទីបច្ចុប្បន្ន:   (English) Country Director, Volunteer Service Overseas, Cambodia
   Boramey.Hun@vsoint.org
ម៉ាក ដេស្មាលេ

ម៉ាក ដេស្មាលេ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
តួនាទីបច្ចុប្បន្ន:   នាយកប្រតិបត្តិ អង្គការគាំទ្រអភិវឌ្ឍន៍គ្រូបង្រៀន
   mark@theangkortreeproject.org
Hong Reaksmey

Hong Reaksmey

ហេរញ្ញិក សម្របសម្រួលការងារការងារផែនការ ថវិកា និងការកៀរគរធនធនអប់រំ
តួនាទីបច្ចុប្បន្ន:   នាយកប្រទេស នៃអង្គការ អាក់សិនអេត អន្តរជាតិ ប្រចាំកម្ពុជា
   ០៨៩ ៧០១ ១៦០
   Reaksmey.Hong@actionaid.org