ព្រឹត្តិការណ៍សិក្សារៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំ​២០១៧ សម្រាប់ប្រធាន និង​អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​​ការងារវិស័យអប់រំថ្នាក់ខេត្ត