ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន​

ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៌មាន លេខទី២៤ ខែមករា – មិនា ​២០១៧

មាតិកា ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  • សន្និបាតអប់រំឆ្នាំ ២០១៧
  • ពិធីគម្រប់ខួប ១០ឆ្នាំ និងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ របស់អង្គការភាពជាដៃគូអប់រំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
  • សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំក្នុងតំបន់អាស៊ាន
  • ការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពទី៤
ទាញយកឯកសារ​ អង់គ្លេស ខ្មែរ

ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៌មាន លេខទី២៥ ខែមេសា – មិថុនា ​២០១៧

មាតិកា ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
  • កិច្ចពិគ្រោះយោបល់រួមរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាសកល លើកទី៨
  • កិច្ចពិគ្រោះយោបល់លើមូលដ្ឋានីយកម្ម សម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពទី៤ នៅកម្ពុជា
  • យុទ្ធនាការសប្ដាហ៍នៃសកម្មភាពសកលសម្រាប់វិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៧
ទាញយកឯកសារ​ អង់គ្លេស ខ្មែរ

ព្រឹត្តប័ត្រព័ត៌មាន លេខទី២៦ ខែកក្កដា – កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧

មាតិកា ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

សូម​អភ័យទោស ទំព័រនេះ​មិន​ទាន់​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ រួចរាល់នៅឡើយទេ។ សូម​អរគុណ

ទាញយកឯកសារ​ អង់គ្លេស ខ្មែរ

(English) Newsletter Vol 27, October-December 2017

មាតិកា ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

សូម​អភ័យទោស ទំព័រនេះ​មិន​ទាន់​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ រួចរាល់នៅឡើយទេ។ សូម​អរគុណ

ទាញយកឯកសារ​ អង់គ្លេស ខ្មែរ

(English) Newsletter Vol 28, January-March 2018

មាតិកា ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

សូម​អភ័យទោស ទំព័រនេះ​មិន​ទាន់​បាន​បក​ប្រែ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ រួចរាល់នៅឡើយទេ។ សូម​អរគុណ

ទាញយកឯកសារ​ អង់គ្លេស ខ្មែរ