វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើការស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម