ករណីសិក្សាផ្ដោតលើរឿងពិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា